Novosti

Kratek pregled novosti v posamezni verziji vtičnika.

2.6.0 (14.6.24)

NOVO

 • Izvoz elaborata poleg vseh potrebnih datotek, pripravi še arhivirano (ZIP) datoteko za oddajo na GURS

POPRAVLJENO

 • Izvoz elaborata sedaj pravilno zapiše število decimalnih mest v geojson datoteki v primeru QGIS 3.32 ali novejše verzije

 • Orodje atributiranja sedaj določi tudi LETO_GRAD kjer je prazno, na podlagi polja DAT_VIR

 • Orodje atributiranja sedaj določi tudi polje Z za točke na podlagi Z koordinate ter polja SIF_VRSTE in DIM_Z

 • Orodje za razbijanje linij na območju upošteva specifiko vodovoda in ne razbija sekundarnih vodov na stikih s terciarnimi (zahtevana skripta za posodobitev baze)

 • Uvoz višin upošteva polje ID_UPR če obstaja. Na ta način se na linijo povežejo samo višine z istim ID_UPR.

 • Pri uvozu linij ali točk je sedaj lahko DAT_VIR tudi datumsko polje (poleg teksta)

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

 • Novo orodje za dodajanje kabla na izbrane trase

 • Uvoz linij upošteva tudi specifična polja: PRAZNA_CEV, VRSTA_KABLA, ST_VODOV

 • Dodan opcijski parameter ID_UPR_K pri dodajanju kabla. V primeru da ne obstaja se kot vsi ostali ID_UPR določi samodejno.

2.5.7 (20.11.23)

POPRAVLJENO

 • Poprava izvoza v primeru sprememb matičnih številk

 • Poprava izvoza pri zapisu izvajalcev (MAT_GJS) v datoteko udeležencev

2.5.6 (7.11.23)

POPRAVLJENO

 • Popravljena primerjava z bazo pri uvozu linij

 • Odprava napak pri uvozu linij in točk v primeru nepopolne strukture GJI (uporaba privzetih vrednosti)

2.5.5 (26.10.23)

NOVO

 • Uvoz linij in točk sedaj upošteva tudi polji GJI in OPU v kolikor obstajata v vhodnih podatkih.

POPRAVLJENO

 • Umik parametra za natančnost pri uvozu višin (ni več potreben, saj višinske točke v novem formatu nimajo več lastnega podatka o natančnosti)

 • Iz naziva za Uvoz linij in točk umaknjena beseda „novih“, saj je možno uvažati tudi spremembe elementov

2.5.4 (20.10.23)

NOVO

 • Uvoz linij in točk sedaj upošteva tudi polja ID_UPR, NAT_Z, MAT_ST, MAT_GJS in LETO_GRAD v kolikor obstajajo v vhodnih podatkih. V primeru obstoja ID_UPR se izvede kontrola in primerjava z bazo. Če ne obstaja v bazi, se element uvozi kot nov (D), če obstaja in v primeru razlike v podatkih ali geometriji pa se spremeni (S). Dodatno se v tem postopku uvozi tudi brisanje elementov, če obstaja ID_UPR in polje TIP_SPR, ki vsebuje vrednost B.

POPRAVLJENO

 • Dodan zapis Z koordinate točkam, če jo imajo v polju Z v postopku atributiranja

 • Dodano opozorilo o uvozu „Multipart“ sloja v postopku kontrole točk (LiDAR)

2.5.1 (06.10.23)

NOVO

 • Dodano novo orodje za napenjanje poljubnega linijskega sloja na 3D na osnovi podatkov DMR

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

 • Dodano opozorilo pri uvozu podatkov v primeru nepopolno uvoženih elementov vezanih na trase

 • Poprava pri izvozu elaborata na disk

2.4.5 (07.08.23)

POPRAVLJENO

 • Podpora novemu oddajnemu formatu 1.5

 • Interne spremembe zaradi nove uvozne strukture podatkov GJI

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

 • Popravek pri izračunu polj DIM_YX in DIM_Z glede na število kablov in dimenzije cevi v postopku atributiranja

 • Interne optimizacije baze

2.4.4 (09.05.23)

POPRAVLJENO

 • Pravilen zapis šumnikov pri izvozu v datoteko udelezenci.json

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

 • Zapis dodatnih matičnih številk pri izvozu v datoteko udelezenci.json če so določene na ceveh, kablih ali vodih

2.4.3 (03.05.23)

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

 • Postopek atributiranja sedaj pri določitvi polj DIM_YX in DIM_Z upošteva vse linije razen brisanih (prej samo D in S). Spremembo pa izvede samo v primeru, da je nova dimenzija na podlagi števila in dimenzije cevi in kablov večja od podatkov obstoječe linije.

2.4.2 (25.04.23)

NOVO

 • Uvoz elaborata sedaj podpira tudi nov GeoJSON format

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

 • Novo orodje za dodajanje kabla po izbranih ceveh. Cevi morajo tvoriti eno linijo in ne smejo biti podvojene.

 • Spremembe začetnih nastavitev pri nekaterih orodjih

POPRAVLJENO

 • Kontrola koordinatnega sistema pri uvozu slojev

2.3.1 (17.04.23)

NOVO

2.2.0 (12.04.23)

NOVO

 • Dodano orodje za uvoz elaborata iz mape na disku

POPRAVLJENO

 • Izpis izvoznih JSON datotek v lepše berljivi obliki („prettify“)

 • Interni popravki

2.1.4 (09.03.23)

POPRAVLJENO

 • Dodane kontrole podatkov o poslovnih subjektih pri izvozu elaborata

2.1.3 (26.01.23)

NOVO

 • Dodano leto gradnje v orodje za atributiranje

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

 • Popravki pri dodajanju kabla od začetne do končne točke

 • Popravki pri izvozu elaborata

2.1.1 (04.01.23)

POPRAVLJENO

 • Popravek pri uvozu višin za pripis novo dodanim linijam

2.1.0 (23.12.22)

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

 • Možnost dodajanja cevi za označene linije za podan premer

 • Možnost upoštevanja tudi nespremenjenih cevi in tras pri dodajanju kablov

 • Razbijanje cevi na izbranem območju upošteva vse cevi razen brisanih

2.0.0 (29.11.22)

Večja posodobitev z dodanim glavnim menijem in podporo za nov oddajni format.

NOVO

 • Dodan glavni meni (Lastnosti, Novosti, Iskanje, Pomoč)

 • Podpora novemu oddajnemu formatu (GeoJSON, JSON)

 • Zapis datuma izvoza v podatke

POPRAVLJENO

 • Prenos vseh atributov na nove linije pri razbijanju

 • Optimizacija postopkov pri uvozu GURS podatkov

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

 • Nove možnosti (vrsta kabla, število vodov, premer cevi) pri dodajanju kabla od začetne do končne točke omrežja

Starejše verzije

1.13.4

 • interni popravki

1.13.0

 • EL-KOM svoj postopek za generiranje Hišnih priključkov ki ima sedaj parameter območje obdelave in možnost

upoštevanja tudi nespremenjenih linij

1.12.2

 • popravek pri orodju za snapanje

1.12.0

 • dodan postopek za razbijanje linij glede na izbran točkovni sloj

1.11.0

 • podpora za GJI poligonske sloje

 • poprava orodja za snap

1.10.5

 • pri uvozu višin dodana možnost natančnost Z

1.10.3

 • postopek za atributiranje pripiše tudi Z koordinato točkam na podlagi višine loma linije če obstaja

1.10.0

 • dodan postopek za paketno atributiranje elementov

 • interne optimizacije

1.9.3

 • interni popravki

1.9.2

 • EL-KOM (dodajanje cevi za izbrane linije)

1.9.0

 • dodana orodja za EL-KOM (generiranje kablov za hišne priključke in preostale linije/cevi)

1.8.2

 • interni popravki

1.8.1

 • dodan lokalni linijski sloj, ki se naloži ob zagonu plugina

1.8.0

 • podpora različnim vrstam GJI

 • upoštevanje več polj GJI strukture (če obstajajo) pri uvozu linij in točk

 • možnost dodajanja polja meril pri uvozu linij

 • popravek pri brisanje stavb na GEO-PORTALu (odmik 3m)

1.7.1

 • interni popravek

1.7.0

 • dodan postopek za generiranje cevi glede na dogovorjen zapis v polju opis na linijah

pri razbijanju linij na območju dodana možnost razbijanja še cevi po posameznih trasah manjši interni popravki

1.6.2

 • popravki pri „Snap“ postopku in pri obravnavi višin

1.6.0

 • dodan postopek za uvoz GURS-ovih podatkov glede na podano razdaljo („Buffer“) od novih linij

 • dodan postopek za „Snap“ lomnih točk starih linij na novo dodane točke

 • postopek za uvoz linij upošteva tudi polje ATR1, če obstaja

1.5.0

 • dodan postopek za generiranje hišnih priključkov (HP) in preračun omrežja (network)

 • uvoz dobi opcijo brisanja elementov, ki ne obstajajo več na GURS-u

1.4.0

 • postopek za višine vsebuje tudi možnost upoštevanja geoida

1.3.3

 • interni popravek zaradi novega strežnika

1.3.2

 • možen uvoz 2D tras, popravek pri uvozu točk

1.3.1

 • dodana možnost vpisa traserja pri prenosu linij na GEO-PORTAL

1.3.0

 • dodan postopek za uvoz višin za 2D trase v elaboratu,

 • dodan postopek za pridobitev višine iz LiDARJA za poljubno točko,

 • poprava pri prenosu linij na GEO-PORTAL,

 • poprava pri pridobivanju višin iz LiDARJA

1.2.1

 • dodan postopek za prenos označenih linij v GEO-PORTAL trase

1.2.0

 • dodan postopek za razbijanje linije na točki

1.1.2

 • uskladitev z interno spremembo na bazi

1.1.1

 • upoštevanje različne velikosti črk pri poljih za uvoz točk in linij

1.1.0

 • uvoz posnetih točk, poprava pri uvozu linij

1.0.0

 • začetna verzija